Wykłady i Warsztaty w MCK Sokół

25 i 25 maja 2015 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu. odbyły się otwarte wykłady wprowadzające w tematykę, którą zajmować będą się Młodzi Ambasadorzy Tolerancji oraz powiązane z nimi warsztaty

25 maja 2015 (poniedziałek) w godzinach 10.00-12.00 w sali Multimedialnej odbył się wykład pt. „Kim właściwie są Żydzi?prowadzony przez Michała Majewskiego i Magdalenę Prokopowicz z Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN" w Warszawie. Następnie, w godzinach 12.15-14.15 na Sali Sichrawy odbyły się warsztaty do wykładu prowadzone przez Michała Majewskiego i Madalenę Prokopowicz.

26 maja 2015 (wtorek) w godzinach 10.00-12.00 w sali Multimedialnejobyły się:

krótkie wprowadzenie do programu Sądecki Sztetl - Młodzi Ambasadorzy Tolerancji, prelekcja mgr Łukasza Połomskiego na temat mniejszości narodowych i stereotypów na Sądecczyźnie w okresie przed II wojną światową, wykład „Żyć razem, czy żyć obok? Specyfika relacji między grupami narodowymi, wyznaniowymi” prowadzony przez dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego z Instytutu Europeistyki UJ. Następnie, w godzinach 12.15-14.15 na Sali Sichrawy odbyły się warsztaty do wykładu prowadzonę przez dr Kingę Gajdę i mgr Anetę Pazik (Instytut Europeistyki UJ).

W wykładach i warsztatach łącznie wzięło udział ponad 300 młodych ludzi.
Wszystkim dziękujemy!

Michał Majewski, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego,  doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni współpracownik instytucji kultury i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją z zakresu międzykulturowości i historii Żydów polskich. Pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich, 0kurator galerii międzywojennej wystawy stałej Muzeum POLIN oraz koordynator Centrum Informacyjnego Muzeum POLIN działającego w ramach Działu Informacji i Projektów Naukowych.

Główne zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza Żydów w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji tej historii we współczesnym społeczeństwie.

Magdalena Prokopowicz, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, studentka studiów doktoranckich o kierunku historia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wieloletnia pracowniczka i współpracowniczka działów wydawniczych instytucji kultury związanych z historią i kulturą Żydów w Polsce. Obecnie pracownica Działu Informacji i Projektów Naukowych Muzeum Historii Żydów Polskich. Redaktor tekstów naukowych i redaktor prowadzący.

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: historia Żydów w Polsce po 1945 r., w szczególności pamięć o Żydach w świadomości społeczeństwa polskiego po 1989 r.

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ.
Wykształcenie: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii – UJ 2011; doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - UJ 1996; magister socjologii - UJ 1988; magister ekonomii – AE Kraków 1986.
Zainteresowania naukowe: społeczne i kulturowe czynniki konstrukcji i rekonstrukcji tożsamości społecznej, procesy migracji w Europie, transformacja systemowa w państwach postkomunistycznych, konflikty społeczne i kulturowe w Europie, kulturowe i społeczne zmiany w integrującej się Europie, marginalizacja społeczna.

Kinga Gajda, doktor nauk humanistycznych (w dziedzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa), adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ.
Kariera naukowa: 2007 - obrona tytułu doktora (tytuł rozprawy doktorskiej: Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią Innego), od 2008 - asystent w Instytucie Europeistyki UJ
od 2011 - adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ.
Zainteresowania badawcze: kompetencje międzykulturowe, relacje pomiędzy tożsamością a sztuką, arteterapia, dramat, tożsamość, pedagogika kreatywna, studia genderowe.